Algemene voorwaarden FUN Belgium NV

Ingeval van online verkopen aan een consument heeft deze, overeenkomstig de wet van 6 april 2010 (hierna WMPC), het recht aan FUN BELGIUM NV mee te delen dat hij/zij afziet van de aan­koop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 30 werk­dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.

Overeenkomstig de bepalingen van de WMPC kan de consument geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen teruggezonden worden of snel bederven of verouderen.

Ingeval van online kopen van een workshop of lezing start de herroepingsperiode start op het moment van bevestiging van de inschrijving (na ontvangst van de betaling) met de mogelijkheid om zonder kosten gedurende die periode tot 7 dagen voor aanvang te annuleren. Het recht op herroeping stopt echter steeds op de dag dat de bestelde dienst aanvangt. De klant aanvaardt dat ingeval de definitieve inschrijving minder dan 7 dagen voor de betrokken workshop plaats vindt, hij geen recht heeft op herroeping van de overeenkomst.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, dient FUN BELGIUM NV binnen de 30 werkdagen te contacteren via het contactformulier op een van de Websites. In dat geval dient de klant de goederen binnen dezelfde termijn van 30 werkdagen in hun oorspronkelijke en onbeschadigde staat, in hun originele verpakking, en samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de factuur/leveringsbon op eigen kosten terug te brengen in de winkel en of afhaalpunt van FUN BELGIUM NV. FUN BELGIUM NV is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of de goederen ontstaat.

Indien de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht werden ontvangen dan zal het aankoopbedrag niet worden gerestitueerd. De goederen blijven eigendom van de klant, die verplicht is haar eigendom binnen twee (2) weken opnieuw af te halen.

Binnen de 30 dagen na aanvaarding van de terugname zal FUN BELGIUM NV de reeds betaalde koopsom aan de klant terug storten.

1) FUN is een handelsnaam gebruikt door de Naamloze Vennootschap FUN BELGIUM NV waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge, BTW 0440 072 766 (hierna “FUN BELGIUM”). Alle commerciële transacties (goederen en diensten) tussen FUN BELGIUM en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.

Onderhavige voorwaarden zijn eveneens integraal van toepassing op de verkoop/bestelling van goederen via de websites gelinkt aan FUN BELGIUM, zoals onder meer:www.fun.bewww.zwembadstore.bewww.vuurwerkstore.be,  www.zwembadplanet.nlwww.piscinestore.bewww.fundoo.bewww.fundoo.nlwww.go-cartstore.bewww.trampolineplanet.bewww.tuinhuisstore.bewww.barbecueplanet.bewww.speelhuisplanet.bewww.brievenbusplanet.beworkshops.fun.be

Door zijn bestelling/aankoop erkent de klant kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de klant worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen FUN BELGIUM en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

Het feit dat FUN BELGIUM nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover FUN BELGIUM krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert FUN BELGIUM niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

FUN BELGIUM houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2) Catalogi, notities, folders, publicitaire aankondigingen of monsters zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde goederen of aangeboden diensten. Afbeeldingen in communicaties zoals de website, brochures, folders, etc., zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het feitelijke aanbod.

Offertes van FUN BELGIUM zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de offerte gebaseerd is op informatie die door de klant werd verstrekt, staat deze laatste in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende opdrachten.

Offertes omvatten enkel die goederen en werken die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden.

Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische orderbe­ves­ti­ging door een persoon bevoegd om FUN BELGIUM te verbinden. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.

Onverminderd enig verzakingsrecht van de consument, behoudt FUN BELGIUM, i.g.v. annulatie van een aankoop/bestelling, zelfs gedeeltelijk, zicht het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen ten belope van 25% van de prijs van de geannuleerde aankoop of bestelling met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht voor FUN BELGIUM op vergoeding van hogere bewezen schade.

3) De goederen en diensten worden verkocht aan de prijzen zoals van toepassing op datum van de aankoop. Voor online aankopen gelden de prijzen of aan­bie­dingen vermeld op de website op het ogenblik van de online aankoop. Prijzen aangegeven in de winkel of op de website kunnen steeds wijzigen.

FUN BELGIUM wijst elke aansprakelijk af in geval van materiële, zet- of drukfouten. Indien er sprake blijkt te zijn van foutieve prijzen (online, offline of in enige publicatie) behoudt FUN BELGIUM zich het recht voor om eventuele bestellingen te annuleren en om de nodige prijsaanpassingen te doen.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, doch exclusief eventuele leverings-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. Eventuele kosten voor levering, verzending en/of plaatsing zullen steeds gescheiden worden vermeld.

Voor zover deze prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, grondstofprijzen, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is FUN BELGIUM in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

4) Opgave van het te verwachten tijdstip van levering, of van het tijdstip waarop een overeengekomen dienst zal worden verricht, is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van FUN BELGIUM, aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van FUN BELGIUM.

Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen. FUN BELGIUM is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van FUN BELGIUM, de klant of enige andere derde. Overschrijding van de levertermijn ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen steeds geleverd DELIVERED AT PLACE (Incoterms 2010) op het door de klant opgegeven adres. Bij afwezigheid van de klant tijdens de levering, zullen de goederen opnieuw aangeboden worden, maar dient de klant in ieder geval in te staan voor de transportkosten verbonden aan de tweede levering.

De manier waarop het verzenden plaatsvindt en de transportmiddelen worden door FUN BELGIUM naar redelijkheid bepaald. De levering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de vrachtwagen. De klant is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering mogelijk te maken. FUN BELGIUM mag er van uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de klant gehouden deze extra kosten te voldoen. De af te leveren zaken zijn voor risico van de klant vanaf het tijdstip van aflevering.

5) Wanneer de klant de installatie van de bij FUN BELGIUM afgenomen goederen zelf uitvoert of laat uitvoeren door een derde, gebeurt deze onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. FUN BELGIUM kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de installatie.

Wanneer wordt overeengekomen dat FUN BELGIUM instaat voor de installatie van de producten, dan aanvaardt FUN BELGIUM uitsluitend aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van de geplaatste goederen voor zover alle inrichtingen, voorzieningen en/of plaatselijke omstandigheden van de plaats van opstelling en/of montage, zodanig zijn voorbereid door de klant dat er zich geen omstandigheden kunnen voordoen die een correcte installatie bemoeilijken.

Onverminderd hetgeen hierboven werd bepaald zorgt de klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

  1. alle gegevens en inlichtingen die voor een correcte uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, tijdig aan FUN BELGIUM worden verstrekt, en dat deze gegevens juist en volledig zijn;
  2. de toegang tot de plaats van aflevering en/of montage onbelemmerd en toereikend is;
  3. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor plaatsing en montage;
  4. voorts voldaan is aan alle voorwaarden voor plaatsing zoals opgenomen in de checklist voor het laten plaatsen van het geleverde goed, zoals op voorhand overgemaakt aan de klant.

Indien de aanvang of de voortgang van de installatie van de goederen/werken wordt vertraagd door factoren waarvoor de klant verantwoordelijk is, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten door FUN BELGIUM aan de klant worden doorgerekend.

Indien FUN BELGIUM zelf instaat voor de installatie/plaatsing van de goederen, zullen deze als opgeleverd beschouwd worden op het ogenblik dat FUN BELGIUM aan de klant heeft meegedeeld dat de werken voltooid zijn en de klant deze heeft aanvaard.

De goederen/werken zullen in ieder geval als opgeleverd beschouwd worden wanneer:

  1. 8 kalenderdagen verstreken zijn nadat de klant van FUN BELGIUM de mededeling heeft ontvangen dat de werken voltooid zijn en de klant heeft nagelaten binnen deze termijn schriftelijke bemerkingen over te maken aan FUN BELGIUM;
  2. De goederen door de klant in gebruik is genomen.

Neemt de klant een gedeelte van de goederen in gebruik, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

  1. de klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die ingebruikname van de goederen niet in de weg staan.

6) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen alle aankopen/bestellingen per definitie door de klant betaald te worden op datum van afhaling of levering van de goederen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal de betaling van de goederen, ingeval FUN BELGIUM instaat voor de plaatsing van de goederen, ten allen tijde dienen voldaan te zijn vooraleer met de installatiewerkzaamheden wordt gestart. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn ook alle facturen van FUN BELGIUM steeds integraal contant te betalen op factuurdatum, zonder korting en dit waar de aankoop/afhaling plaats heeft. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

FUN BELGIUM is gerechtigd de goederen in te houden indien de­ze niet uiterlijk bij afhaling/levering volledig zijn betaald. Voor online bestellingen kan de klant betalen hetzij rechtstreeks online via een bijzondere betalingsmodule voorzien op de website van FUN BELGIUM, hetzij via een klassieke overschrijving op de rekening van FUN BELGIUM. In dit laatste geval, worden de bestelde goederen gereserveerd voor de klant gedurende 5 dagen vanaf de orderbevestiging, in afwachting van ontvangst van zijn betaling. Indien geen betaling binnen deze termijn wordt ontvangen heeft FUN BELGIUM het recht om de online bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding ge­hou­den te zijn.

Voor de verwerking van online transacties doet FUN BELGIUM een beroep op externe pro­fes­sionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online be­taling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken fi­nan­cië­le instellingen. FUN BELGIUM heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële ge­ge­vens van de klant.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde proto­col­len. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheer­der van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleenverant­woor­de­lijk­heid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Voor elke verkoop die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling (i), een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en (ii) alle inningskosten van FUN BELGIUM verbonden aan de invordering van de schuld aangerekend (iii) een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van VIJFTIG EURO (€ 50,00) (excl. BTW), onverminderd het recht van FUN BELGIUM om een hogere schadevergoeding te eisen.

Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan FUN BELGIUM te voldoen, behoudt FUN BELGIUM zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen.

Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de openstaande hoofdsom.

7) FUN BELGIUM behoudt zich de eigendom van de aan de klant verkochte goederen voor zolang de klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren niet volledig heeft betaald. Voor de eigendomsoverdracht is de klant niet gerechtigd om de producten te vervreemden, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken.

Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de klant zal een forfaitaire schadevergoeding van 70 % van het verschuldigde bedrag verschuldigd zijn.

8) De klant moet direct bij de ophaling, levering, plaatsing of herstelling een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na ophaling, levering, plaatsing of herstelling en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan FUN BELGIUM over te maken.

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de goederen (leveringsbon, factuur of kasticket gelden als datum van afha­ling). Voor alle andere klanten wordt op de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen een waarborg gegeven van twee jaar voor verborgen gebreken, te rekenen vanaf de datum der eindfactuur, zonder dat de vrijwaringstermijn langer kan zijn dan deze van de leveranciers, onderaannemers of producenten van goederen, materialen of onderdelen.

Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na de ontdekking ervan door de klant aan FUN BELGIUM te worden meegedeeld via het contactformulier op een van de Websites. De klant mag in geen geval de goederen terugsturen zonder voorafgaandelijk akkoord van FUN BELGIUM. FUN BELGIUM behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.

Geen aanspraak op vrijwaring door FUN BELGIUM voor verborgen gebreken of niet conformiteit kan nog weerhouden worden na afloop van één van voormelde termijnen.

Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de goederen/werken, schade veroorzaakt door overmacht of het niet naleven van de instructies van FUN BELGIUM betreffende het gebruik, de service en het onderhoud aan de goederen.

Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot het vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

De waarborgen die FUN BELGIUM aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van FUN BELGIUM beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) herstel van de geleverde goederen/uitgevoerde werken.

Is het uitvoeren van voorgaande garantiewerkzaamheden naar het oordeel van FUN BELGIUM niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal de prijs van het goed/onderdeel behept met het gebrek.

De klant erkent dat FUN BELGIUM geen garantie biedt dat de goederen/werken voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied behalve, de regelgeving of vereisten die gelden in België.

9) FUN BELGIUM biedt sporadisch workshops en lezingen aan. Deze gaan enkel door op de geplande locaties, en op geen andere plaatsen en FUN BELGIUM behoudt zich het recht voor om geplande workshops te annuleren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Bij elke annulering wordt de klant minstens één dag op voorhand per e-mail verwittigd en wordt het inschrijvingsgeld terug betaald.

Inschrijven kan zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Enkel geregistreerde klanten (Fun Kaart houders) kunnen zich inschrijven. De inschrijving is pas definitief na betaling en deze betaling dient te gebeuren binnen de 7 werkdagen na de inschrijving, zoniet vervalt de reservering en wordt de vrijgekomen plaats weer  aangeboden voor andere kandidaat-deelnemers. Bij ontvangst van betaling wordt de definitieve inschrijving bevestigd per e-mail.

De klant kan elke inschrijving tot 7 dagen voor de start van de workshop kosteloos annuleren. Nadien wordt terugbetaling geweigerd.

FUN BELGIUM oordeelt naar eigen inzichten of deelnemers op het einde van de workshop iets meekrijgen. In geen geval kan een deelnemer die afwezig was, ergens aanspraak opmaken.

De klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien en terugbetaling te vragen.

Gedurende de workshops verwacht FUN BELGIUM van alle deelnemers, begeleiders en instructeurs, dat zij zich respectvol opstellen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het eigendom van FUN BELGIUM, van haar partners en van de andere deelnemers. Wanneer FUN BELGIUM oordeelt dat een klant dronken is,  opzettelijk schade berokkent aan andere personen of zaken, zich schuldig maakt aan diefstal, of zich op een of andere manier storend onbetamelijk gedraagt, zal FUN BELGIUM het recht hebben deze deelnemer uit de workshop te verwijderen en volledige schadevergoeding te eisen.

Bij workshops waar alcohol wordt geschonken is de klant zelf verantwoordelijk om niet overmatig te drinken. De klant oordeelt zelf of hij, indien van toepassing, wettelijk een voertuig mag besturen. FUN BELGIUM behoudt zich het recht voor om, bij kennelijke dronkenschap van een deelnemer, de bevoegde diensten te informeren en te vragen om de nodige vaststellingen te doen.

Bij workshops waar eet-overschotten door  deelnemers worden meegenomen, gebeurt dit op eigen risico. FUN BELGIUM kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze overschotten noch van enige mogelijke schade ten gevolge van het nuttigen van deze overschotten.

De klant draagt alle intellectuele eigendomsrechten, in de breedst mogelijke betekenis (dit houdt onder meer in: creaties, reacties, opmerkingen en evaluaties tijdens en na de workshop) kosteloos over aan FUN BELGIUM.  FUN BELGIUM heeft het recht om deze creaties, reacties, opmerkingen en evaluaties etc. te gebruiken, bijvoorbeeld bij de promotie van Fun en haar workshops . FUN BELGIUM krijgt ook het recht om audio-visueel materiaal op te nemen tijdens de workshops en deze opnames te gebruiken. Enkel voor het vermelden van de naam van de klant zal diens expliciete voorafgaandelijke toestemming gevraagd worden.

10) De aansprakelijkheid van FUN BELGIUM is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de bedongen prijs voor het gebrekkige goed (excl. BTW) en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

FUN BELGIUM is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, lichamelijke schade, inkomstenderving of schade aan derden). FUN BELGIUM is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Specifiek voor de afdeling Zwembaden kan FUN BELGIUM ondermeer niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kost van het verlies van water voortgekomen door een lek in het zwembad.

Specifiek voor de afdeling Vuurwerk is FUN BELGIUM ondermeer niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de producten gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de producten binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de producten op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.

11) Indien FUN BELGIUM, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, epidemieën, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij FUN BELGIUM, hetzij bij één van haar leveranciers.

12) Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen FUN BELGIUM en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen FUN BELGIUM en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

13) De klant geeft aan FUN BELGIUM de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door FUN BELGIUM aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen FUN BELGIUM en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.

Indien de klant geen commerciële informatie van FUN BELGIUM meer wenst te ontvangen, dient de klant FUN BELGIUM hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend. De klant geeft aan FUN BELGIUM de toelating om beeldmateriaal van de bij de klant geleverde en/of geïnstalleerde goederen te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van FUN BELGIUM, publicatie in folders, etc.

14) Door zijn bestelling/aankoop op een van de Websites verklaart de klant bekend te zijn met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de online verkoop nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook verklaart de klant bekend te zijn met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat FUN BELGIUM niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de online verkoop als gevolg van voormelde risico’s.

FUN BELGIUM kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die via links op haar website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op de FUN-websites houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van deze andere websites. Bovendien blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere die schadelijk zouden kunnen zijn.

De teksten, namen en logo’s weergegeven op FUN-websites vallen onder het intellectueel eigendomsrecht en zijn onder nationaal en internationaal recht beschermd. Op geen enkel ogenblik verkrijgt de klant enig recht op deze beschermde werken. De klant kan deze teksten, namen en logo’s dan ook niet gebruiken zonder de expliciete voorafgaandelijke toestemming van de respectievelijke eigenaars.

15) Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar FUN BELGIUM haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij FUN BELGIUM beslist dat de rechtbanken van het arrondissement waar de klant haar woonplaats of maatschappelijke zetel heeft bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van artikelen 1 t.e.m 4, artikel 40 en artikelen 89 t.e.m. 101 van het Weens Koopverdrag.

Bij een geschil kunnen elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering dienen.

Payez rapidement et en sécurité.

17-01-2022 21:16:23 Europe/Brussels +0100